News:

Herr Otto Partz says you're all nothing but pipsqueaks!

Main Menu

Politika

Started by CTG, February 21, 2006, 08:05:44 PM

Previous topic - Next topic

Hamarosan népszavazás, nosza szavazzunk mi is! Melyik aljas pénzbehajtás szünjön meg?

Mind: vizitdíj, kórházi napidíj, tandíj
0 (0%)
Csak a vizitdíj és a kórházi napidíj
0 (0%)
Csak a tandíj
0 (0%)
Maradjon az összes
0 (0%)

Total Members Voted: 0

Voting closed: February 21, 2006, 08:05:44 PM

Usrin

Quote from: "CTG"
Gyurcs?ny nyilatkozta valamelyik nap az index.hu-n, hogy abszol?t t?bbs?g eset?n sz?ba sem ?lln?nak az SZDSZ-el.
?n is olvastam, de szerintem nem is nagyon sz?moltak ezzel a lehet?s?ggel, sz?val nem gondolhatta t?l komolyan, amit mondott. (A szadeszesek ?gyis kis?rt?k volna maguknak...)

Am?gy Magyarorsz?g t?rk?p?n is hasonl? dolgok l?tszanak, mint Budapest?n... A mi szavaz?k?r?nkben MSZP:FIDESZ 395:293. :D
Colour of living being is determined by the gene.

CTG

Egy ?rdekes cikket olvastam az MDF honlapj?n, bem?solom ide, ha esetleg onnan leker?lne:"Akik k?pesek voltak h?ek maradniMoln?r Csaba ?r?s?t id?zz?k a N?pszabads?gb?l. A cikk eredeti c?me: Az MDF vakondjai. A szerz? a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Int?zet?nek Ph.D. hallgat?ja"N?h?ny politol?gus most arr?l besz?l, hogy D?vid Ibolya makacss?ga az MDF tov?bbi felmorzsol?d?s?hoz vezethet. A legut?bbi k?zv?lem?ny-kutat?sok ennek ellentmondanak."

"A Magyar Demokrata F?rum sz?m?ra elfogadhatatlan az a populista program, az az alkotm?nyfelfog?s, az a demokr?ciafelfog?s, az a piacellenes magatart?s amelyik, nagyon-nagyon messze van egy konzervat?v, egy jobboldali p?rtt?l, ez?rt nem k?v?n egy?ttm?k?dni." D?vid Ibolya, 2006 ?prilis 11.

M?ra vil?goss? v?lt, hogy az MDF-en bel?l nem mindenki osztja ezt a v?lem?nyt. A hivatkoz?si alap a korm?nyv?lt?s sz?ks?gess?ge, mely fel?l?rni l?tszik b?rmilyen m?s c?lt azok szem?ben, akik az egy?ttm?k?d?st szorgalmazz?k. ?gy t?nik, sz?mos MDF-es politikus pontosan annak a populista retorik?nak az ?ldozata, amely ellen D?vid Ibolya a n?gyp?rti vita sor?n oly karakteresen ki?llt, nem kev?s szavazatot hozva az MDF sz?m?ra. Most a Fidesz az ?egy a c?lunk, a korm?nyt lev?ltani" szlogennel pr?b?lkozik. De t?nyleg egy a c?ljuk?
D?vid Ibolya nyilatkozataib?l ?s az MDF programj?b?l egy modern, k?z?pre h?z?, jobboldali, konzervat?v p?rt k?pe k?rvonalaz?dik. Ezek a fogalmak az itthon meghonosodott politikai k?zbesz?dben tiszt?z?sra szorulnak. A Fidesznek siker?lt elhitetni azt, hogy a konzervativizmus ?s jobboldalis?g az a politika, amit ?k folytatnak ?s programjukban megfogalmaznak. Ez az?rt baj, mert a Fidesz nem jobboldali p?rt. Programj?ban egyenl? ar?nyban szerepelnek sz?ls?baloldali ?s burkoltabban, sz?ls?jobboldali elemek. Teljes foglalkoztatotts?g - ez er?sen sz?ls?baloldali, mondhatni kommunista ?lom, mellyel ?nmag?t komolyan vev? konzervat?v p?rt nem kamp?nyol. A privatiz?ci?elleness?g, a vissza?llamos?t?ssal val? fenyeget?z?s pedig szint?n baloldali, de ink?bb sz?ls?baloldali jellegzetess?g. A protekcionista, piacellenes program pedig alapvet?en nacionalista, ?s se a jobb, se a baloldalhoz nem k?thet? egy?rtelm?en (baloldalon gyakran az antiglobalizmus kapcs?n mer?l fel). Nincs olyan felismerhet? szervez?elv vagy eszme, amely a Fidesz programj?t k?pes ?sszefogni. A Fidesz programja sz?ntiszta felsz?n, melyet hangzatos ?s populista szlogenek tartanak ?ssze, no meg Orb?n Viktor k?ts?gtelen?l karizmatikus szem?lyis?ge.

Az orsz?g viszont nem karizmatikus szem?lyis?gekb?l, ?s nem is hangzatos szlogenekb?l ?p?l, hanem a p?rtok programjaib?l. Amikor egy MDF-es k?pvisel?jel?lt visszal?p a Fidesz jav?ra, akkor egyben k?z?ss?get v?llal azzal a programmal, amelyet a Fidesz k?pvisel. Ez a program jelenleg, ahogy az eln?k asszony is kifejtette, nagyon-nagyon t?vol ?ll egy konzervat?v jobboldali p?rtt?l. Ez a konzervativizmus nem hogy ?sszeegyeztethetetlen a Fidesz programj?val, egyenesen ?gy is ?rtelmezhet?, mint a Fidesz programj?nak ?les b?r?lata. Had id?zzek k?t r?vid r?szletet az MDF ?ltal felv?llalt korszer? konzervativizmus alapelveib?l:

- a XX. sz?zadot vit?ival, borzalmaival ?s ?ld?saival egy?tt lez?rtnak tekinti ?s a j?v?re figyel
- m?lt ?rnyaival val? riogat?s, futurisztikus k?pzelg?sek helyett j?zanul cselekszik a jelenben

Ak?r ?gy is t?nhetne, hogy ez v?lasz Orb?n Viktor ?prilis 2-?n mondott, Szt?lint ?s mas?roz? pap?r szobrokat emleget? besz?d?re. Vagy vess?k ?ssze a Fidesz Orb?n ?ltal meghirdetett misszi?j?t, a jog?llamn?l fejlettebb kult?r?llam megteremt?s?nek ?tlet?t (milyen rossz eml?k? politikai ig?ny ez!) az MDF-nek a politika ?s kult?ra viszony?r?l sz?l? elv?vel: ?A Magyar Demokrata F?rum el?t?l minden olyan k?s?rletet, amely a k?zm?vel?d?s, a m?v?szet, a kult?rateremt?s ?s k?zvet?t?s bel?gyeibe val? politikai beavatkoz?snak min?s?lhet. Elutas?t minden olyan sz?nd?kot, amely a kult?rateremt?s, k?zvet?t?s ?s a kult?r?ban t?j?koz?d?s szabads?g?t, f?ggetlens?g?t s?rtheti."

Ezekb?l a p?ld?kb?l kider?l, hogy gyakorlatilag nincs ?tj?r?s az MDF ?s a Fidesz elk?pzel?sei k?z?tt - nemcsak ezeken a ter?leteken, hanem szinte sehol. Nincs ?rtelme MDF-ben ?s Fideszben gondolkodni, csak MDF-ben vagy Fideszben. A k?l?nbs?g ?thidalhatatlan a k?t p?rt k?z?tt. Orb?n Viktor viszont az MTV Este c?m? m?sor?ban ?gy nyilatkozott, hogy ?ha ?n [Bal? Gy?rgy] egym?s mell? teszi az MSZP ?s az SZDSZ programj?t, s megn?zi milyen k?rd?sekben mekkor?k az elt?r?sek, meg a Fidesz programj?t, ?s ugyanebb?l a szempontb?l megvizsg?lja, azt fogja l?tni, hogy az MSZP-SZDSZ programjai k?z?tt sz?mosabbak ?s nagyobbak a elt?r?sek, de ?k m?gis meg tudnak ?llapodni, mert a meg?llapod?s az akarat k?rd?se." Ez a kijelent?s akkor is nyilv?nval? bl?ff, ha csak a kamp?nyban is ismert? v?lt programelemeket vessz?k szem?gyre. Az eg?szs?g?gy reformj?r?l sz?l? elk?pzel?s - a mag?nt?ke bevon?sa - messze k?zelebb ?ll mind az MSZP, mind az SZDSZ programj?hoz, mint a Fidesz elk?pzel?seihez, melyek igen karakteresen jelentek meg a p?rt kamp?nya sor?n. Gondoljunk csak ?az eg?szs?g nem elad?" szlogenre vagy a h?romsz?zezer forintos mandulam?t?ttel riogat? telefonokra. Gazdas?gi ter?leten az egykulcsos ad? bevezet?se szint?n ink?bb az SZDSZ-hez ?ll k?zelebb, mint a Fidesz programj?hoz. Az MDF t?rsadalompolitik?ja, f?leg az es?lyegyenl?s?g ?s a nemek k?z?tti diszkrimin?ci? megsz?ntet?s?re vonatkoz? elk?pzel?sek sem igaz?n ?sszeegyeztethet?ek, nem hiszem ugyanis, hogy Pelczn? G?l Ildik? ?s Pusztai Erzs?bet k?nnyed?n megtal?ln?k a k?z?s hangot.

?rdemes megfogadnunk Orb?n Viktor tan?cs?t, ?s egym?s mell? tenn?nk a p?rtok programjait. Mert ha val?ban elolvassuk az MDF programj?t, akkor ?rthet?v? v?lik mit ?rt D?vid Ibolya komoly elvi k?l?nbs?g alatt. Ez az?rt fontos, mert a Fidesz most azt pr?b?lja elhitetni az emberekkel, hogy D?vid Ibolya csak kifog?sokat keres, direkt irre?lis ?s elfogadhatatlan felt?teleket t?maszt a Fidesszel szemben, csak hogy elker?lje a megegyez?st. Ezek az elvi k?l?nbs?gek viszont nem D?vid Ibolya bejelent?s?vel keletkeztek. Ismertek voltak a v?laszt?sok el?tt is. ?gy G?mesi ?s az ?t k?vet?k egy?ttm?k?d?se a Fidesszel k?tf?lek?ppen magyar?zhat?, ?s egyik sem t?l h?zelg?. Lehets?ges, hogy ?gy indultak az MDF sz?neiben, hogy nem ismert?k, nem ?rtett?k meg az MDF programj?t - ?gy a k?t p?rt programja k?z?tti ?tj?rhat?s?g probl?m?ja fel sem mer?lt. Vagy egyszer?en bek?vetkezett az, amire D?vid Ibolya sem sz?m?tott amikor m?g ezt nyilatkozta: ?A hatalom nem k?s?rti az ?n csapatomat, mert ?k val?ban konzervat?v politikusok, akiknek sokkal-sokkal t?bbet ?r egyfajta ?rt?krend, egyfajta program, egyfajta moralit?s melletti ki?ll?s, mint az, hogy egy t?l lencs??rt, egy b?rsonysz?k?rt eladj?k a meggy?z?d?s?ket." ?gy t?nik, G?mesi sz?m?ra m?gis vonz?bbnak t?nt a b?rsonysz?k, amit nem is sz?gyell kimondani: ?az ?n feladatom az, hogy ?prilis 23-?n mand?tumot szerezzek."

A Fidesz retorik?ja gyakorlatilag nem v?ltozott. Ugyanazzal az ?rvrendszerrel gy?zk?di az MDF-et ?sszefog?sra, mellyel az ?vek sor?n bedar?lt minden jobboldali politikai form?ci?t. ?s k?zben folytatja a bedar?l?st. Most is azt ?ll?tja, amit mindig is ?ll?tott: az ?sszefog?s, a mindent fel?l?r? k?z?s c?l, a jobboldali egys?gfront megteremt?s?nek sz?ks?gszer?s?g?t a fenyeget? vesz?llyel szemben. K?l?n?sen f?jdalmas lehet most D?vid Iboly?nak a saj?t soraib?l hallgatni azt az ?rvel?st, mellyel a p?rtj?t megpr?b?lt?k ki?rni a t?rt?nelemb?l. ?s ?me a sors ir?ni?ja: most m?gis ennek a p?rtnak adatott meg, hogy t?rt?nelmet csin?ljon.

A Fidesznek - nagyobb eszmerendszerekhez k?thet? szervez?elv h?j?n - Orb?n Viktor szem?lyis?ge ?s meggy?z? ereje ?s az ?t seg?t? sz?k politikusi k?r t?mogat?sa k?lcs?n?z koherenci?t. El?g groteszk G?mesit?l azt hallani, hogy a ?p?rtnak t?rt?nelmi es?lye van arra, hogy megval?s?tsa a programj?t" a Fidesszel val? egy?ttm?k?d?sben. Milyen programr?l besz?l? Az MDF programj?r?l biztos nem, mert annak a programnak a megval?s?t?sa a populizmussal val? szak?t?s, ami voltak?ppen azokkal val? szak?t?s, akik modern konzervat?v p?rt helyett egy populista t?megp?rtot hoztak l?tre. Csakhogy ezek az emberek jelentik mag?t a Fideszt: Orb?n Viktor, K?v?r L?szl?, ?der J?nos ?s a t?bbiek. T?rt?nelmet egy modern jobboldali p?rt l?trehoz?s?val lehet ?rni, mert ez az ami nincs jelenleg Magyarorsz?gon, ez az amire sz?ks?ge van az orsz?gnak. Ennek a lehet?s?gnek ford?tanak most h?tat a Fidesz jav?ra visszal?p? MDF politikusok. Teszik mindezt a ?nemzeti ?sszefog?s" nev?ben, hogy ?Magyarorsz?gnak v?gre nemzeti korm?nya alakulhasson." Micsoda elvtelen demag?gia! Ugyanis volt p?rtjuk programja, a norm?lis Magyarorsz?g?rt program t?bbek k?z?tt arr?l is sz?l, hogy felel?s politikus nem saj?t?thatja ki a nemzet fogalm?t saj?t politikai c?ljaira. Nincs ann?l nemzetibb korm?ny, mint amit a magyar v?laszt?k szabad ?s demokratikus v?laszt?sok sor?n megaj?nd?koznak a bizalmukkal.

N?h?ny politol?gus most arr?l besz?l, hogy D?vid Ibolya makacss?ga az MDF tov?bbi felmorzsol?d?s?hoz vezethet. A legut?bbi k?zv?lem?ny-kutat?sok ennek ellentmondanak. De enn?l is fontosabb, hogy akik most talpon maradnak, azok most t?nyleg elhihetik egym?sr?l, hogy nekik ?sokkal-sokkal t?bbet ?r egyfajta ?rt?krend, egyfajta program, egyfajta moralit?s melletti ki?ll?s, mint az, hogy egy t?l lencs??rt, egy b?rsonysz?k?rt eladj?k a meggy?z?d?s?ket." Politikusok j?nnek ?s mennek egy p?rt ?let?ben, de ezek az emberek most megtanult?k, hogy egym?sra mindig sz?m?thatnak, megtanult?k a bizalmat. Egy ilyen stabil mag k?r? lehet p?rtot ?p?teni. Jelenleg az MDF gazdas?gi programja veszi legink?bb figyelembe a V?llalkoz?k ?s Munk?ltat?k Orsz?gos Sz?vets?g?nek aj?nl?s?t a magyar gazdas?g rendbet?tel?re. Az MDF piacbar?t, ?s a piac ezt meg fogja h?l?lni. Lesz el?g szakember, akik seg?tenek kidolgozni a p?rt j?v?beli gazdas?gi programj?t. Igaz, nem lesznek h?rom ?s f?l milli?an, de tal?n ez nem is baj. Ami a t?rsadalom ?s eg?szs?gpolitikai k?rd?seket illeti, Pusztai Erzs?bet neve sz?momra garancia. Ha kitartanak elveik mellett, akkor f?nyes j?v? ?ll el?tt?k. G?mesi ?s t?rsai pedig egy kopott b?rsonysz?kb?l, esetleg egy t?l lencse mellett hallgathatj?k, hogyan ?rul?zza le a Fidesz azokat, akik k?pesek voltak h?ek maradni azokhoz az elvekhez, amelyek parlamentbe juttatt?k az MDF-et.

NOL, 2006. ?prilis 19."

Usrin

Colour of living being is determined by the gene.

CTG

?lmomban ?sszeverekedett Gyurcs?ny ?s Orb?n. ;D

Akoss Poo a.k.a. Zorromeister

Nem vette fel az agyad vide?ra? ?gy megn?zn?m! :D
Chürműű! :-)

816.79 km

CTG


CTG

Kiakadt a Fidesz a seggez? polg?rmesteren
2007. m?rcius 6., kedd, 8:38Utols? m?dos?t?s: 2007. m?rcius 6., kedd, 9:29eszk?z?k:
Duna?jv?ros szocialista polg?rmester?nek t?voz?s?t k?veteli ellenz?ke, mivel K?lm?n Andr?s SEGG-nek (sunyi, embertelen, gal?d ?s g?tl?stalan) nevezte ?ket - ?rja a N?pszabads?g. A polg?rmester azonban nem hajland? lemondani.

Lemond?sra sz?l?totta fel a v?rosi k?pvisel?k fideszes csoportja, ?s a helyi Civil V?laszt?si Sz?vets?g K?lm?n Andr?s duna?jv?rosi polg?rmestert. A szocialista politikus ugyanis a legut?bbi k?zgy?l?sen leseggezte a fideszes ?s f?ggetlen k?pvisel?ket. A polg?rmester eg?szen pontosan egy bet?sz?val nevezte SEGG-nek, vagyis sunyi, embertelen, gal?d ?s g?tl?stalannak politikai ellenfeleit. A Fidesz ?s a f?ggetlenek ny?lt lev?lben k?vetelik t?voz?s?t, ?s ?j v?laszt?sok ki?r?s?t a v?rosban - ?rja a N?pszabads?g.

A lapnak nyilatkoz? K?lm?n Andr?s k?z?lte, nem mond le, de elismerte, hogy er?s kifejez?st haszn?lt. Szerinte azonban erre meg is volt az oka, mivel ellenfelei h?napok ?ta hamis v?dakkal ?s cs?sztat?sokkal igyekeznek megt?veszteni a helyi polg?rokat az ?lm?nyf?rd? beruh?z?s?val kapcsolatban, ?s a k?l?nb?z? v?rosi c?gek kurat?riumainak szocialista tagjait is igyekeznek kigoly?zni a hely?kr?l.

[origo]

CTG

Na mi lesz itt holnap? Mindenki fosik, de szerintem nem lesz olyan durva, mint okt?berben.

Akoss Poo a.k.a. Zorromeister

Szarok az eg?szbe.
Chürműű! :-)

816.79 km

zaqrack

Quote from: CTG on March 14, 2007, 10:55:53 PM
Na mi lesz itt holnap?

mi lett volna? egy j? bicajt?ra :)

CTG

Na most komolyan, ilyenkor mi?rt nem lehet ?les l?szerrel c?lozni az ilyen Tomcat-f?le segglyukakra?!?

CTG

#71
Lemondott az SZDSZ-es fasztarisznya, b?r lesz a hely?re m?sik... A lemond?sr?l annyit, hogy ?rdekes m?don m?g egy oldalon sem l?ttam a val?di okot. Viszonylag megb?zhat? forr?sb?l tudom (legyen mondjuk 60%), hogy I. K?rh?zgyilkos Lajos el?rehaladott ?llapotban l?v? gyomorr?kban szenved, amire meglehet?sen r?vid t?l?l?s jellemz?. Aki akarja, sajn?lja - engem valahogy nem hat meg.

Usrin

H?lye Index, ilyet k?rdezni... 1998-2002 k?z?tt ezt m?r megtapasztaltuk. ;)

Quote from: index.hu
Mit sz?lna hozz?, ha a minisztereln?k cig?ny lenne?

Igenis r?f?rne erre az orsz?gra, hogy cig?ny minisztereln?k?t v?lasszon mag?nak. A rom?kkal szemben sok sztereot?pia ?l a nemzetben, de egy cig?ny minisztereln?k csattan?s v?laszt adhatna azoknak, akik szerint a legnagyobb l?leksz?m? kisebbs?g a t?bbs?gi nemzeten ?l?sk?dik. Az orsz?g k?lpolitikai t?ren is nyerne, hiszen a milli?rdos l?leksz?m?, egyesek szerint sz?d?letes fejl?d?s el?tt ?ll? India kebel?re ?leln? kis haz?nkat.
Colour of living being is determined by the gene.

CTG

Savany? is volt az a narancs... ;D

Usrin

Quote from: index.huIsm?t nagy politikai csat?roz?s v?rhat? az Orsz?gos V?laszt?si Bizotts?g k?vetkez?, j?lius 18-i ?l?s?n. A test?letnek kell eld?ntenie, hogy K?lm?n t?lj?rt-e a Fidesz esz?n.

A szokatlan h?z?sr?l a Fidesz viszont azt ?ll?totta, hogy m?g?tte nyilv?nval?an Gyurcs?ny Ferenc ?ll - igaz, K?lm?n csak azut?n fedte fel mag?t, hogy a Fidesz m?r a korm?nyt gyan?s?totta.

http://index.hu/politika/belfold/nepemil07/
Colour of living being is determined by the gene.